Μειωμένα τέλη καθαριότητας – φωτισμού για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στο Δήμο Αίγινας

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μειωμένα τέλη καθαριότητας – φωτισμού για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στο Δήμο Αίγινας

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 53/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΟΘ8Ω68-Ζ6Ζ), δύναται η μείωση δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους και τις μονογονεϊκές οικογένειες του Δήμου μας σε ποσοστό 50%, καθώς και η πλήρης απαλλαγή των τελών καθαριότητας και φωτισμού για κύριες κατοικίες που χρησιμοποιούνται από άτομα που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Δημοτικών Προσόδων του Δήμου (πληροφορίες κος Χατζής – τηλ. 22973-20065, 20030, 20019) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής αίτησης προκειμένου να τύχουν της μείωσης ή πλήρους απαλλαγής, κατά περίπτωση, των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Στυλιανός Θεριανός

Παραθέτουμε το απόσπασμα της απόφασης με τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις:

Ι. Μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού κατά ποσοστό 50% για κύριες κατοικίες που χρησιμοποιούνται από άτομα των παρακάτω κατηγοριών:

Πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα παιδιά, όπου το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν ξεπερνά τις 18.000 €.
(το ποσόν προσαυξάνεται κατά 3.000 € για κάθε παιδί άνω των τεσσάρων).
Τρίτεκνες οικογένειες με τρία προστατευόμενα παιδιά, όπου το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν ξεπερνά τις 15.000 €.
Μονογονεϊκές οικογένειες με ένα ή περισσότερα προστατευόμενα παιδιά, όπου το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν ξεπερνά τις 10.000 €.
(Προστατευόμενα θεωρούνται τα παιδιά μέχρι της συμπλήρωσης του 18ου έτους τους ηλικίας τους ή του 25ου έτους εφόσον σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.)

Οι ενδιαφερόμενοι που εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες θα πρέπει να προσκομίζουν τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμένου να τύχουν της μείωσης των δημοτικών τελών:
 Στοιχεία ταυτότητας. Σε περίπτωση κάτοικων υπηκόων τρίτων χωρών θα προσκομίσουν άδεια διαμονής
των δικαιούχων και των προστατευόμενων μελών.
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για τα εισοδήματα του τελευταίου έτους που εκκαθαρίστηκε. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού ρεύματος της ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου στο όνομα του δικαιούχου ή μέλους της οικογένειας, με αποδεικτικό εξόφλησής του.
 Συμβόλαιο ιδιοκτησίας της κατοικίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο αναρτημένο στο taxisnet.
 Βεβαίωση σπουδών σε περίπτωση που το/τα προστατευόμενα τέκνα είναι ενήλικα και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένο ίδρυμα του εσωτερικού ή της αλλοδαπής (για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών) ή βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
 Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι θα ενημερώσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των στοιχείων βάσει των οποίων έτυχε της μείωσης των Δημοτικών τελών (π.χ. αλλαγή κατοικίας, ολοκλήρωση στρατιωτικής θητείας προστατευόμενου μέλους κ.λπ.).

Επιπλέον πρέπει να προσκομίσουν:
 Οι μονογονεϊκές οικογένειες οποιοδήποτε διοικητικό ή δικαστικό έγγραφο αποδεικτικό μονογονεϊκότητας. (μονογονεϊκή οικογένεια θεωρείται εκείνη στην οποία ένας μόνο γονέας ασκεί εν τοις πράγμασι και κατά αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσοτέρων ανήλικων τέκνων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3812/09).
Ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας ανώτερο ή ίσο του 67% και ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έως 12.000 €
Οι ενδιαφερόμενοι που εντάσσονται στην ανωτέρω κατηγορία θα πρέπει να προσκομίζουν τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμένου να τύχουν της μείωσης των Δημοτικών τελών:
 Στοιχεία ταυτότητας. Σε περίπτωση κάτοικων υπηκόων τρίτων χωρών θα προσκομίσουν άδεια διαμονής των δικαιούχων και των προστατευόμενων μελών.
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού ρεύματος της ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου στο όνομα του δικαιούχου ή μέλους της οικογένειας, με αποδεικτικό εξόφλησής του.
 Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για τα εισοδήματα του τελευταίου έτους που εκκαθαρίστηκε. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης της κατοικίας αναρτημένο στο taxisnet.
 Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (που έχει εκδοθεί για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ή για οποιοδήποτε λόγο π.χ. κοινωνικές παροχές, φορολογικές κ.ά.) ή απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ή απόφαση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας που να αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του ΙΚΑ στην οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία καθώς και το ποσοστό αναπηρίας που έχουν εκδοθεί πριν τη λειτουργία των ΚΕΠΑ και εξακολουθούν να ισχύουν είτε βεβαίωση απογραφής στα μητρώα της Πρόνοιας εκδοθείσα από το 2012 και εξής. Σε κάθε περίπτωση στα παραπάνω προσκομιζόμενα έγγραφα θα πρέπει να αναγράφεται ρητά το ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου, το οποίο θα πρέπει να είναι ανώτερο ή ίσο του 67% και η χρονική διάρκεια ισχύος του.
 Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι θα ενημερώσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των στοιχείων βάσει των οποίων έτυχε της μείωσης των Δημοτικών τελών (π.χ. αλλαγή κατοικίας, ποσοστού αναπηρίας κ.λπ.).

II. Πλήρης απαλλαγή των τελών των τελών καθαριότητας και φωτισμού για κύριες κατοικίες που χρησιμοποιούνται από άτομα των παρακάτω κατηγοριών:
 Άποροι άτομα των οποίων το συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το τελευταίο έτος που εκκαθαρίστηκε ήταν έως 6.000,00€ προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε προστατευόμενο μέλος (σύζυγος, τέκνα τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών της πρώτης σχολής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία) και κατοικούν σε κατοικίες (ιδιόκτητες ή μισθωμένες) έως 120τ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι που εντάσσονται στην ανωτέρω κατηγορία θα πρέπει να προσκομίζουν τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμένου να τύχουν της μείωσης των Δημοτικών τελών:
 Στοιχεία ταυτότητας. Σε περίπτωση κάτοικων υπηκόων τρίτων χωρών θα προσκομίσουν άδεια διαμονής των δικαιούχων και των προστατευόμενων μελών.
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 Πιστοποιητικό απορίας από αρμόδια υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας σύμφωνα με το Ν.Δ 57/1973
 Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για τα εισοδήματα του τελευταίου έτους που εκκαθαρίστηκε. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 Τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) και των δύο συζύγων καθώς για να τύχουν της μείωσης των Δημοτικών τελών, θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους μία μόνο κατοικία έως 120τ.μ. (η κατοχή βοηθητικών χώρων π.χ. αποθήκης, εξοχικού και αγροτεμαχίων δεν επηρεάζουν αρνητικά την ένταξή τους στην κατηγορία των δικαιούχων της απαλλαγής).
 Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού ρεύματος της ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου στο όνομα του δικαιούχου ή μέλους της οικογένειας, με αποδεικτικό εξόφλησής του.
 Συμβόλαιο ιδιοκτησίας της κατοικίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο αναρτημένο στο taxisnet.
 Βεβαίωση σπουδών σε περίπτωση που το/τα προστατευόμενα τέκνα είναι ενήλικα και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένο ίδρυμα του εσωτερικού ή της αλλοδαπής (για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών) ή βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
 Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι θα ενημερώσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των στοιχείων βάσει των οποίων έτυχε της μείωσης των Δημοτικών τελών (π.χ. αλλαγή κατοικίας, ολοκλήρωση στρατιωτικής θητείας προστατευόμενου μέλους κ.λπ.).

ΙΙΙ. Σε όλες τις περιπτώσεις η μη οφειλή δημοτικών τελών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση ή απαλλαγή αυτών και ο λογαριασμός πρέπει να είναι στο όνομα του δικαιούχου ή μέλους της οικογένειάς του με το οποίο συγκατοικεί.
Η μείωση αφορά στα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ένα µόνο ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο, την κύρια κατοικία του δικαιούχου.

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτείται για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου, σε περίπτωση που κάτι δεν προκύπτει σαφώς από τα προηγούμενα ή για περιπτώσεις που δεν µμπορούν να προβλεφθούν.
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους, θα πρέπει να προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση μη μεταβολής των δικαιολογητικών ή προσκόμιση νέων, προκειμένου να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος της τήρησης της ιδιότητας µε βάση την οποία υφίσταται η μείωση.
Η μείωση των δημοτικών τελών στις ανωτέρω κατηγορίες πολιτών δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, ο κάθε δικαιούχος θα μπορεί να λαμβάνει μία εξ αυτών και θα υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερόμενου. Από την κατάθεση της εν λόγω αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως την αλλαγή των τ.µ. στη ∆ΕΗ θα μεσολαβεί πάντα ένα εύλογο χρονικό διάστημα, για το οποίο σε καμία περίπτωση δεν δημιουργείται υποχρέωση του Δήμου µας για καταβολή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών ή συμψηφισμού κ.λπ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.